Ερινυς

エリニュス

別表記

 エリーニュース、エリニュエス、Erinyes、エリーニュエス(Ερινύες)

外部リンク

 ウィキペディア

記載日

 2009年4月9日
ギリシア・ローマ神話
その他
そこそこアレな感じで