Ερινυς
エリニュス
別表記
 エリーニュース、エリニュエス、Erinyes、エリーニュエス(Ερινύες)

外部リンク
 ウィキペディア

記載日
 2009年4月9日
ギリシア・ローマ神話
その他
そこそこアレな感じで